Inspekce

Druhy inspekcí jeřábů:

Inspekce musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se provádí podle ČSN ISO 9927-1 a návodů.

Denní inspekce se provádí před prvním použitím jeřábu na začátku každé pracovní směny. Denní inspekce provádí jeřábník.

Běžná inspekce se provádí ve lhůtách minimálně 1x za 3 měsíce. Běžné inspekce provádí pracovníci údřzby.

Periodická inspekce se provádí v intervalech , které nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí je možné lhůty provádění periodických inspekcí zkrátit. Periodické inspekce provádí odporný nebo revizní technik. Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup. Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná Zpráva o periodické inspekci jeřábu, ta musí být uložena v Deníku jeřábu nebo v knize záznamů. Zpráva musí obsahovat vyhodnocení přiměřené možnosti využití požadavků aktuálních vydání aplikovatelných norem.

Důkladná inspekce se provádí alternativně místo velké inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Návody výrobce nebo provozovatele jeřábu mohou podrobně popisovat požadavky na důkladné periodické inspekce.

Mimořádná inspekce musí být provedena po následujícíh událostech:

 1. mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu, jako –
  – mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu
  – zemětřesení nebo seismické poruchy
  – kolioze s jinými konstrukcemi
  – přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními, jimiž je jeřáb vybaven
  – požár
  -selhání bezpečnostních zařízení
 2. po opravách poškozených komponentů nebo změnách- jmenovité nosnosti
  – nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů
  – zdvihacího mechanismu
  – řídící jednotky nebo systému
  – poháněcího zařízení
  – neodnímatelných a odnímatelných prostředků pro uchopení břemen
  – nosné, základové nebo podpěrné konstrukce

Mimořádné inspekce musí býát prováděny příslušnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno, že se nevyskytnou odchylky nebezpečné pro provoz jeřábu. První inspekce po mimořádné události nebo nehodě musí být dokončena odborným technikem

Velká inspekce se provádí, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být jeřáby znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předchozí průběžné provozní a údržbářské záznamy. Velká inspekce musí obsahovat zvláštní posouzení jeřábu podle ČSN ISO 12482-1.
Tato inspekce je požadována pro všechny jeřáby, které nepodléhají režimu důkladné periodické inspekce podle čl. 5.6.1. ČSIN ISO 9927-1, Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce. Po dokončení velké inspekce musí být vystavena písmená zpráva, Výsledky inspekce musí posoudit technik znalec.