Bezpečnost provozu jeřábů je ovlivněna jednak technickým stavem, ale především dodržování zásad bezpečnosti práce.

K základním povinnostem zaměstnavatelů patří:

  • k práci určovat zdravotně i odborně způsobilé pracovníky
  • zajistit zaměstnancům školení z bezpečnostních předpisů, pravidelně ověřovat jejich znalosti
  • vyžadovat dodržování těchto bezpečnostních předpisů
  • uvádět do provozu pouze zařízení, která jsou bezpečná, provádět pravidelné prohlídky a zkoušky zařízení

Pro zaměstnance stanový ZP. následující obecné povinnosti

  • dodržovat předpisy, s kterými byli seznámeni
  • používat při práci ochranné pomůcky a zařízení
  • zúčastňovat se školení a přezkušování z bezpečnosti práce, podrobit se lékařským prohlídkám
  • oznámit nadřízeným nedostatky a závady, které ohrožují bezpečnost

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě následných pracovních úrazů posuzováno jako trestný čin.