Normy

Seznam předpisů a norem

Zákon č. 174/1968Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 262/2006Sb. Zákon zákoník práce
Zákon č. 505/1990Sb. Zákon o metrologii
Zákon č. 251/2005Sb. Zákon o inspekci práce
Zákon č. 22/ 1997Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 309/2006Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Zákon č. 102/2001Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
NV č. 176/2008Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
NV č. 201/2010Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV č. 378/2001Sb. Nařízení vlády, kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí
NV č. 101/2005Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NV č. 375/2017Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
NV č. 495/2001Sb. Nařízením vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
NV č. 362/2005Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhláška č. 19/1979Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhláška č. 50/1978Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

NORMY – všeobecně

ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 12482-1 Jeřáby – Sledování stavu – Část 1: Všeobecně / zrušena
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN EN 15011+A1 Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
ČSN EN 13157+A1 Jeřáby – Bezpečnost – Ručně poháněné jeřáby
ČSN ISO 4309 Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování
ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
ČSN EN 818-4+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8
ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví
ČSN 26 7403 Regálové zakladače. Metody zkoušení
ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
ČSN EN 528 Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz