Revize jeřábů a zdvihacích zařízení

Revize a revizní zkoušky:

 1. provádíme revize a revizní zkoušky jeřábu a dalších zdvihacích zařízení
 2. o každé revizi a revizní zkoušce vystavíme písemný doklad s platnou legislativou
 3. pro zákazníky vedeme elektronickou evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení
 4. Jsme připraveni vám poskytnout pomoc při zpracování, nebo vypracovat Systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1  jeřáby bezpečné používání 

Jeřáby a zdvihadla dle ČSN 27 0142

 • jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnému provozu
 • při jednotlivých metodách zkoušení jeřábů se musí respektovat návod výrobce

Zkoušky jeřábů se musí provádět:

 1. v provozu v pravidelných obdobích
 2. po přemístění na jiné pracoviště s výjimkou jeřábů mobilních a nakládacích
 3. po opravách podstatných částí jeřábu
 4. po rekonstrukci a generální opravě

Před prvním uvedením jeřábu do provozu se provede ověřovací zkouška

Technický stav, provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle této normy ČSN 27 0142 se v průběhu jeho používání ověřuje:

 1. revizemi
 2. revizními zkouškami
 3. zkouškami po opravách
 4. zkouškami po přemístění na jiné pracoviště

Revize a revizní zkoušky se provádějí:

v rozsahu ve lhůtách stanovených touto normou ČSN 27 0142, pokud obecné a právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.

Rozsah revizí a revizních zkoušek:

Prohlídka:

 1. kontrola kompletnosti technické dokumentace a dokladů nutných pro jednotlivé druhy jeřábů
 2. porovnání základních údajů uvedených v průvodní dokumentaci se skutečným provedením na jeřábu
 3. kontrola vybavení jeřábu podle norem
 4. vizuální kontrola celého jeřábu podle technické dokumentace

Funkční zkouška:

 1. provádí se u všech pohybových a hnacích mechanizmů bez zatížení postupně všemi stupni rychlostí s prověřením
 2. funkce a správné označení ovládacích zařízení
 3. seřízení  a funkce zabezpečovacích zařízení
 4. správné funkce technologických zařízení charakterizující použití jeřábu

Dynamická zkouška:

 1. ověřují se dynamické vlastnosti konstrukce jeřábu, funkce mechanizmů a brzd

Zkouška stability:

 1. zkouškou stability se ověřuje bezpečnost jeřábu( mimo mostových  ) proti ztrátě  stability