Oblast dokumentů, které máte předložit reviznímu technikovi před samotnou revizí

 • Výchozí revizní zprávu
 • Dokumentaci skutečného provedení
 • Poslední platnou revizi
 • Místně provozní předpis daného zařízení
 • Návod k obsluze
 • Prohlášení o shodě
 • Záznam o provádění pravidelné údržby
 • Protokol o určení prostředí
 • Výrobní dokumentaci k zařízení (pasport, výkres)
 • Provozní deník
 • Doklad o způsobilosti obsluh vyhrazených technických zařízení
 • Záznamy o kontrolách dle NV 378/2001

To jsou základní dokumenty, které jste povinni nejen předložit reviznímu technikovi, ale zároveň je musíte mít po celou dobu životnosti zařízení. Musím vás upozornit, že tyto doklady vyžaduje při svých kontrolách také inspektorát práce.